Головна » Положення про народний (зразковий) аматорський колектив

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 415 від 23.06.99

Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 2 вересня 1999 р. vd990623 vn415 за N 593/3886

Про Положення про народний (зразковий)

аматорський колектив (студію) закладів культури

системи Міністерства культури України

У відповідності до Основ законодавства України про культуру, згідно з Положенням про Міністерство культури і мистецтв України ( 1136/95 ), з метою підтримки й активізації аматорського руху в Україні, посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та організації дозвілля населення Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 20 червня 1990 року N 201 “Про примірне положення про “народний” (“зразковий”) самодіяльний колектив в культурно-освітніх установах системи Міністерства культури УРСР”.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління соціально-культурних проблем та дозвіллєвої роботи Л.М.Кононенко.

Міністр    Д.І.Остапенко

Затверджено

Наказ Міністерства культури і

мистецтв України 23.06.99 N 415

Положення

про народний (зразковий)аматорський

колектив (студію) закладів культури

системи Міністерства культури України

1. Загальні положення і порядок присвоєння:

1.1. Це Положення регламентує порядок присвоєння звання “народний (зразковий) аматорський колектив (студія)” колективу (студії) закладів культури і поширюється на аматорські колективи (студії), що діють у закладах культури системи Міністерства культури України та в середовищі закордонного українства за всіма видами народної творчості: театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні, циркові, літературно-творчі, композиторські, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно-, фото- і відеомистецтва тощо.

1.2. Присвоєння звання “народний” (“зразковий”) має на меті посилення ролі народних аматорських колективів у здійсненні державної культурної політики, активізацію аматорського руху як в Україні, так і за її межами.

1.3. Звання “народний (зразковий) аматорський колектив” присвоюється постійно діючому аматорському колективу, який творчо працює понад 3 роки, за активну творчу діяльність із збереження, розвитку і пропаганди української культури як в Україні, так і за її межами шляхом підготовки та демонстрації творів відповідного виду мистецтва, за високий художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально-виховну роботу серед учасників колективу, участь в організації дозвілля населення.

При вирішенні питання про надання звання “народний (зразковий) аматорський колектив (студія)” береться до уваги наявність колективу підготовчої групи:

 •      творче спрямування колективу;
 •      рівень виконавської майстерності колективу;
 •      художній рівень репертуару (твори, програми, постановки, тощо);
 •      робота з творчого навчання, естетичного виховання та розвитку здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм, планів);
 •      пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів (показів) перед глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівня.

1.4. Звання “народний” (“зразковий”) аматорський колектив (студія) присвоюється постановою колегії Міністерства культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії, до складу якої входять провідні фахівці відповідного жанру, та згідно з поданими документами (додаток 1)*.

_______________ * Присвоєння колективам інших відомств звання “народний” (“зразковий”) аматорський колектив (студія) здійснюється відповідним відомством з врахуванням вимог цього Положення за погодженням з Міністерством культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Персональний склад, умови та порядок роботи атестаційної комісії визначаються Міністерством культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Колективу, якому присвоєно звання “народний” (“зразковий”) аматорський колектив (студія), вручається посвідчення (додаток 2).

Звання “народний” (“зразковий”) аматорський колектив (студія) аматорським колективам закордонного українства присвоюється Постановою колегії Міністерства культури і мистецтв України на підставі характеристики-рекомендації організацій української діаспори, узгодженої з дипломатичними установами України, згідно з поданими документами (додаток 3).

Колективу, якому присвоєно звання “народний” (“зразковий”) аматорський колектив (студія), вручається посвідчення (додаток 4).

1.5. Подання аматорського колективу на звання “народний” (“зразковий”) здійснює установа культури, яка є юридичною особою, або орган місцевої виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, до якого територіально належить заклад культури.

Подання аматорського колективу закордонного українства на звання “народний” (“зразковий”) здійснює громадська (національно-культурна) організація закордонного українства за погодженням з Міністерством закордонних справ України (дипломатичною установою України в країнах компактного проживання закордонного українства). ( Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від 15.12.2003 )

1.6. Колектив, який має звання “народний” (“зразковий”), підтверджує свій статус раз на три роки, показуючи свої роботи, твори глядачам та атестаційній комісії. При цьому беруться до уваги вимоги пункту 1.3, а також наявність нових високохудожніх програм, вистав, творів, стабільність творчої діяльності колективу.

1.7. Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цього Положення, позбавляється звання відповідним рішенням Міністерства культури Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії.

1.8. Керівник установи, до якої належить народний (зразковий) аматорський колектив:

створює умови для регулярної творчої діяльності колективу, сприяє його матеріальному забезпеченню та організації концертно-творчої діяльності;

контролює діяльність колективу.

2. Керівництво. Штати. Фінансування народних (зразкових) аматорських колективів (студій) закладів культури системи Міністерства культури України

2.1. Безпосереднє керівництво народним (зразковим) аматорським колективом здійснює штатний працівник цього колективу (режисер, керівник художній, хормейстер, диригент, балетмейстер, керівник студії (з видів мистецтв), керівник колективу), що призначається на посаду і звільняється відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Штатні працівники колективу (додаток 5) утримуються за рахунок бюджетних асигнувань закладів культури Міністерства культури, усі інші – за рахунок спецкоштів. Посадові оклади встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Функціональні обов’язки керівника народного (зразкового) аматорського колективу, інших штатних працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником установи, до якої належить колектив.

2.4. Кошти народного (зразкового) аматорського колективу утворюються за рахунок визначених бюджетних асигнувань у закладах культури системи Міністерства культури, доходів від проведення платних заходів, надходжень за надані послуги, добровільних (спонсорських) внесків, реклами та іншої діяльності.

2.5. Кошторис доходів і видатків народного (зразкового) аматорського колективу затверджується в установленому порядку.

2.6. Порядок організації платних концертів, вистав, виставок тощо (у тому числі і в гастрольних поїздках) регулюється у відповідності до чинного законодавства України.

Начальник Управління соціально-культурних проблем та дозвіллєвої роботи Л.М.Кононенко

Додаток 1

до Положення про народний (зразковий) аматорський

колектив (студію) закладів культури системи

Міністерства культуриУкраїни та закордонного українства

(до пункту 1.4 розділу 1)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що подаються для присвоєння аматорському

колективу (студії) звання “народний” (“зразковий”)

Лист-подання місцевого органу виконавчої влади.

Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність коштів на утримання колективу.

Протокол-висновок атестаційної комісії.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу.

Репертуар колективу (каталоги виставок, збірки літературно-поетичних, композиторських творів тощо).

Програма концерту (виставки тощо).

Портфоліо: список учасників колективу, список учасників підготовчої групи, довідка про матеріально-технічну базу колективу, підтверджувальні матеріали (копії грамот, подяк, дипломів конкурсів, фестивалів, виставок усіх рівнів, фото-, відеоматеріали, відгуки в пресі, копії сюжетів на телебаченні тощо).

Додаток 2

до Положення про народний(зразковий) аматорський

колектив (студію) закладів культури системи

Міністерства культуриУкраїни та закордонногоукраїнства

(пункт 1.4 розділу 1)

_________________________________________________
(найменування органу, який присвоїв звання)

ПОСВІДЧЕННЯ

народного (зразкового) аматорського колективу (студії)
За вагомий внесок у розвиток культури українського народу, 
високий художній рівень та виконавську майстерність

_________________________________________________________________
(назва аматорського колективу (студії)

присвоїти звання "Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)".

_____________________________ ________ ________________________
(найменування посади)    (підпис)  (ініціали, прізвище)

М.П.  "____"________ року

Додаток 3

до Положення про народний (зразковий) аматорський

колектив культурно-освітніх закладів системи

Міністерства культури і мистецтв України та

закордонного українства

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються для присвоєння

аматорському колективу закордонного українства

звання “народний” (“зразковий”)

Лист-подання дипломатичної установи України.

Характеристика-рекомендація організації закордонного українства.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу.

Репертуар колективу (каталоги виставок тощо).

Друковані, відео- та аудіоматеріали (надсилаються обов’язково).

Додаток 4

до Положення про народний (зразковий) аматорський

колектив (студію) закладів культури системи

Міністерства культури України та закордонного українства

(пункт 1.4 розділу 1)

Міністерство культури України

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського
колективу (студії)

За популяризацію та розвиток культури
українського народу за межами України, високий
художній рівень та виконавську майстерність
_________________________________________________________________ 
(назва аматорського колективу (студії)
присвоїти звання "Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)". 
_______________________ __________ __________________________ 
(найменування посади)   (підпис)    ( ініціали, прізвище) 

М.П. "_____"__________ року

Додаток 5

до Положення про народний(зразковий) аматорський

колектив (студію) закладівкультури системи

Міністерства культуриУкраїни та закордонногоукраїнства

(пункт 2.2 розділу 2)

ПЕРЕЛІК

посад штатних працівників народного (зразкового)

аматорського колективу (студії),

які фінансуються з бюджету

Хорові колективи – керівник хорового колективу або хормейстер, акомпаніатор або концертмейстер

Вокальні ансамблі – керівник вокального ансамблю або хормейстер

Інструментальні – керівник інструментального ансамблю ансамблі

Оркестри, Ансамблі танцю – керівник оркестру або диригент, керівник танцювального колективу або балетмейстер, акомпаніатор або концертмейстер

Ансамблі пісні й танцю – керівник хорового колективу або хормейстер, керівник танцювального колективу або балетмейстер, керівник оркестрового колективу або диригент, акомпаніатор або концертмейстер

Студії (кіностудії, фотостудії, відеостудії) – керівник студії, технік

Студії (образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва) – керівник студії

Циркові колективи – керівник циркового колективу або режисер, технік

Театри – керівник театрального колективу або режисер, завідувач художньої частини

Фольклорний колектив – керівник фольклорного колективу, театру, режисер, зберігач фонду, пошуково-дослідницький гурт

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Анонс