Головна » Положення про клубний заклад

Про затвердження Положення про клубний заклад

Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму України, затвердженого Указом Президента України від 02.12.2005 року № 1685/2005, постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.98 № 1775 ’’Про нормативи забезпечення населення клубними закладами’’

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про клубний заклад (додається).

2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управлінням культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій привести діяльність клубних закладів у відповідність з цим Положенням.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури УРСР від 29.04.91 № 82 ’’Про затвердження Тимчасового положення про клубні заклади системи Міністерства культури України’’.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О.Г. Бенч.

Міністр Ю.П. Богуцький

* * *

Положення про клубний заклад

1. Загальні положення

1.1. Клубний заклад – це палац, будинок культури, клуб, народний дім, молодіжний центр, культурно-дозвіллєвий комплекс, центр дитячої творчості, будинок мистецтв, будинок фольклору, будинок народної творчості інший клубний заклад, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.

1.2. Клубний заклад є бюджетною неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

1.3 Типи та різновиди клубних закладів визначаються у залежності від місцевих умов і можливостей з урахуванням інтересів і побажань населення.

1.4. Пріоритетними напрямами роботи клубних закладів є:

 • збереження, розвиток і по української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України
 • популяризація культурної спадщини як національної культури
 • організація культурного дозвілля громадян.

1.5. Головними функціями клубних закладів є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції.

1.6. Головними завданнями клубного закладу є:

 • створення умов для задоволення культурних потреб населення
 • підтримка та збереження осередків народних художніх промислів
 • розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості
 • створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань
 • підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально- розважальних, художньо-естетичних ініціатив
 • впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення
 • надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.

1.7. Головна мета та види діяльності клубних закладів:

Клубні заклади створюються з метою задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

1.8. Головними видами діяльності клубних закладів є:

 • створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань
 • організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань
 • проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців
 • організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо
 • проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій
 • організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2. Організаційно-правові засади діяльності клубних закладів

2.1. Державний або комунальний клубний заклад створюється з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвіллєвих потреб населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами.

2.2. Клубні заклади можуть засновуватися:

 • Центральними органами виконавчої влади
 • Органами влади Автономної Республіки Крим
 • Місцевими органами виконавчої влади
 • Органами місцевого самоврядування
 • Творчими спілками, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян
 • Юридичними та фізичними особами.

2.3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують функціонування та розвиток мережі клубних закладів державної та комунальної форм власності.

2.4. Клубний заклад може користуватися правами юридичної особи, мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм найменуванням, кутовий штамп і круглу печатку встановленого зразка та інші реквізити.

2.5. Клубний заклад може входити, зберігаючи юридичну самостійність, до складу культурних, культурно-спортивних, освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів інших подібних об’єднань, участь в яких здійснюється на добровільних засадах, якщо не суперечить законодавству України та наказам Органу управління майном.

2.6. Клубний заклад може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, об’єднання).

2.7. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Структура та основні принципи діяльності клубного закладу

3.1. Структура клубного закладу визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.

Структурними складовими багатопрофільного клубного закладу можуть бути творчо-виробничі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні утворення).

3.2. Клубний заклад планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.

3.3. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у клубному закладі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим Положенням.

3.4. Клубний заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод.

3.5. Клубний заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

3.6. Клубний заклад, відповідно до законодавства України, має право на надання платних послуг.

3.7. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи в клубному закладі можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії.

Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням рекомендацій органів культури, у підпорядкуванні яких знаходиться клубний заклад.

4. Управління клубним закладом

4.1. Клубний заклад може бути підпорядкований центральному, або іншому органу виконавчої влади, місцевого самоврядування, залежно від форм власності.

4.2. Керівництво клубним закладом здійснюється директором, що призначається органом виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншим органом влади залежно від форм власності за погодженням з місцевим органом культури.

4.3. Керівник, заступники керівника, творчі та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України.

4.4. Керівник самостійно вирішує питання діяльності клубного закладу:

 • здійснює керівництво колективом клубного закладу, забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис закладу, який затверджується органом управління майном
 • забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів та клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства України та установах банків
 • установлює надбавки, доплати премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства України
 • представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності закладу
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників закладу
 • затверджує посадові обов’язки працівників закладу
 • несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління клубного закладу.

4.5. Органом громадського самоврядування клубного закладу є загальні збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше одного разу на рік.

5.Фінансово-господарська діяльність клубного закладу

5.1. Фінансово-господарська діяльність клубного закладу здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення.

5.2.Фінансування державного і комунального клубного закладу здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів засновників (власників), додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством

5.4. Додатковими джерелами формування коштів клубного закладу є:

 • кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої положенням.

5.5. Клубний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до положення про клубний заклад
 • розвивати власну матеріальну базу, мережу профільних клубних закладів-філій
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та положення
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та положенню про заклад

5.6. Матеріально-технічна база клубного закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

5.7.Приміщення клубних закладів можуть перебувати на самостійному балансі або балансі міських, селищних, сільських рад.

5.8. Приміщення клубних закладів можуть перебувати на утриманні сільськогосподарських і промислових підприємств, об’єднань і колективів (у тому числі кооперативних), громадських та інших організацій, окремих громадян, діяльність яких може здійснюватися на договірній основі і в порядку взаємних розрахунків за надання культурних послуг.

5.9. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в клубному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6. Припинення діяльності клубного закладу

6.1. Припинення діяльності клубного закладу та його закриття здійснюється:

 • за рішенням засновників або загальних зборів трудового колективу
 • за рішенням суду, якщо діяльність цього клубного закладу суперечить чинному законодавству, меті його створення, положенню
 • у зв’язку з ліквідацією організації-засновника.

6.2. Рішення про припинення діяльності або закриття клубу затверджується органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Анонс